Di tích lịch sử Côn Đảo cần có thêm những điều chỉnh và quy hoạch phù hợp